จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

ารชีวภาพปรับปรุงดิน SM ในการย่อยสลายตอซังข้าว
( Bio Soil Amender)
                                        การปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
วิธีการใช้
ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มปริมาณโดยการทำเป็นสารปรับปรุงดิน SM แบบน้ำ
1)  สารชีวภาพ SM                             50     กรัม
2)  น้ำสะอาด                                 200     ลิตร
3)  กากน้ำตาล                                    4     ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน จะได้สารปรับปรุงดินแบบน้ำพร้อมใช้ (ควรใช้สารปรับปรุงดินแบบน้ำภายใน 1 เดือน)

ขั้นตอนที่ 2 การนำไปใช้ปรับปรุงดินเพื่อย่อยสลายตอซังข้าวในแปลงนา
1) สารปรับปรุงดิน SM แบบน้ำ (จากขั้นตอนที 1)               20     ลิตร
2) น้ำสะอาด                                                                      200      ลิตร
3) กากน้ำตาล                                                            5      ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปใส่ลงในนาเพื่อปรับปรุงดินโดยไถพรวนหมักทิ้งไว้ 5-7 วันในนาพื้นที่ 1 ไร่

การนำไปใช้ประโยชน์ นำไปใช้ในการปรับปรุงดินโดยการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดิน
- ใช้หมักเศษฟาง เศษพืช ปุ๋ยคอก ในแปลงนา ทำให้ดินได้รับวัสดุอินทรีย์และธาตุอาหารพืชเพิ่ม จึงทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น พร้อมที่จะปลูกข้าว
- ใช้หมักเพื่อย่อยสลายข้าวดีดในแปลง
- ทำให้ดินมีโครงสร้างดี มีลักษณะร่วนซุย มีการระบายน้ำและอากาศดี
- ทำให้ดินมีความสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารพืชสูงขึ้น จึงทำให้ประหยัดปุ๋ย
- ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่าง (ค่า  pH) ของดินไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดินให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้น
- ทำให้ปุ๋ย ธาตุอาหารพืชกระจายไปทั่วทั้งแปลงนา ข้าวจะโตขึ้นและเขียวเสมอกันทั้งแปลง
- ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคพืชต่างๆ เช่นเชื้อรา
- ช่วยย่อยสลายสารพิษที่ปนเปื้อนในดินจากการใช้สารเคมี  เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงใน

กรณี ข้าวดีด ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ควรเผาเศษฟางเศษหญ้าในนา เพื่อทำให้เมล็ดข้าวดีด เมล็ดหญ้า เชื้อโรค เช่น เชื้อรา และแมลงศัตรูข้าวต่างๆถูกทำลายไปก่อนรอบหนึ่ง
  2. ให้ใช้สาร SM โดยทำการหมัก  2 ครั้ง ดังนี้
    ครั้งที่ 1  หมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันแล้วปล่อยน้ำออกให้แห้งเพื่อให้ข้าวดีดที่เหลือขึ้น
    ครั้งที่ 2  เมื่อข้าวดีดที่เหลือขึ้น ให้หมักอีกครั้งตามขั้นตอนแรก

ศึกษาต่อ >> การย่อยสลายต่อซังข้าวในแปลงนา ครับ