จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

สารชีวภาพปรับปรุงดิน SM ( Bio Soil Amender ) กับการทำนาอินทรีย์
การปรับปรุงดินโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์


วิธีการใช้
ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มปริมาณโดยการทำเป็นสารแบบน้ำ
1 สาร SM           50 กรัม
2 น้ำสะอาด         200 ลิตร
3 กากน้ำตาล          4 ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้ 3 วัน จะได้สารปรับปรุงดินแบบน้ำพร้อมใช้
(ควรใช้สารปรับปรุงดินแบบน้ำภายใน 1 เดือน)

ขั้นตอนที่ 2 การนำไปใช้ปรับปรุงดิน
1 สาร SM แบบน้ำ          20 ลิตร
2 น้ำสะอาด                 200 ลิตร
3 กากน้ำตาล                  5 ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปใส่ลงในนาเพื่อปรับปรุงดินโดยไถพรวนหมักทิ้งไว้ 5-7 วันในนาพื้นที่ 1 ไร่

การนำไปใช้
นำไปใช้ในการปรับปรุงดินโดยการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดิน
- ใช้หมักเศษฟาง เศษพืช ปุ๋ยคอก ในแปลงนา ทำให้ดินได้รับวัสดุอินทรีย์และธาตุอาหารพืช ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น พร้อมที่จะปลูกข้าว
- ใช้หมักเพื่อย่อยสลายข้าวดีดในแปลงนา
- ทำให้ดินมีโครงสร้างดี มีลักษณะร่วนซุย มีการระบายน้ำและอากาศดี
- ทำให้ดินมีความสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารพืชสูงขึ้น จึงทำให้ประหยัดปุ๋ย
- ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH ) ของดินไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
- เปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดินให้พืชดูดกินได้เร็วขึ้น
- ทำให้ปุ๋ย ธาตุอาหารพืชกระจายไปทั่วทั้งแปลงนา ข้าวจะโตขึ้นและเขียวเสมอกันทั้งแปลง
- ควบคุมและป้องกันเชื้อโรคพืชต่างๆ เช่นเชื้อรา
- ช่วยย่อยสลายสารพิษที่ปนเปื้อนในดินจากการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง

(สารชีวภาพปรับปรุงดิน SM 1 ซอง น.น. 50 กรัม ใช้กับพื้นที่นาได้ 10 ไร่ )

ขั้นตอนการหมักเศษฟาง เศษหญ้า ข้าวดีดในแปลงนา
1 ผสมสาร SM (จุลินทรีย์ ) ด้วยกากน้ำตาลและน้ำตามขั้นตอนที่ 2
2 การหมักเพื่อย่อยสลายตอซังข้าว

วิธีที่ 1
การใช้จุลินทรีย์SM ขยาย 200 ลิตร
การขยาย
1 สาร SM แบบน้ำ         20 ลิตร
2 น้ำสะอาด                200 ลิตร
3 กากน้ำตาล                 5 ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปใส่ลงในนาเพื่อย่อยสลายตอซังข้าวและปรับปรุงดิน
โดยปฏิบัติดังนี้
: ไถพรวนดินแปลงนาเพื่อล้มตอซังข้าวและหญ้า พร้อมกับนำจุลินทรีย์ที่ผสมแล้วใส่ให้ทั่วแปลงนา
: แล้วปล่อยน้ำเข้านาให้ระดับน้ำสูงประมาณ 5-10 ซ.ม.หรือท่วมเศษฟาง เศษหญ้า เพื่อจุลินทรีย์จะกระจาย
และ ขยายตัวไปทั่วแปลงนาโดยไปกับน้ำ
: หมักเศษฟาง เศษหญ้าทิ้งไว้ประมาณ 5- 7 วัน เศษฟาง เศษหญ้าจะเปื่อยและย่อยสลายเป็นวัสดุอินทรีย์
ปรับปรุงโครงสร้างดินและธาตุอาหารพืช

วิธีที่ 2
การใช้จุลินทรีย์SM ขยาย 1000 ลิตร
การชยาย
1 สาร SM แบบน้ำ         20 ลิตร
2 น้ำสะอาด               1000 ลิตร
3 กากน้ำตาล                 5 ก.ก.
นำรายการที่ 1-3 ผสมในถังคนให้เข้ากัน นำไปใส่ลงในนาเพื่อย่อยสลายตอซังข้าวและปรับปรุงดิน
โดยปฏิบัติดังนี้
: ไถพรวนดินแปลงนาเพื่อล้มตอซังข้าวและหญ้า
: แล้วปล่อยน้ำเข้านา ในระหว่างปล่อยน้ำเข้านา ให้ปล่อยจุลินทรีย์ขยายที่ผสมแล้วลงไปพร้อมกับน้ำที่ปล่อย
เข้านาให้ระดับน้ำสูงประมาณ 5-10 ซ.ม.หรือท่วมเศษฟาง เศษหญ้า จุลินทรีย์จะกระจายและขยายตัวไปทั่ว
แปลงนาโดยไปกับน้ำ
: หมักเศษฟาง เศษหญ้าทิ้งไว้ประมาณ 5- 7 วัน เศษฟาง เศษหญ้าจะเปื่อยและย่อยสลายเป็นวัสดุอินทรีย์
ปรับปรุงโครงสร้างดินและธาตุอาหารพืช
: ในระหว่างการหมักควรให้ระดับน้ำท่วมเศษฟาง เศษหญ้าตลอดเวลาเพื่อทำให้จุลินทรีย์สามารถทำการย่อย
สลายได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วและเป็นการควบคุมหญ้าไม่ให้ขึ้นอีกด้วย
3 ในกรณี ข้าวดีด ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ควรเผาเศษฟางเศษหญ้าในนา เพื่อทำให้เมล็ดข้าวดีด เมล็ดหญ้า เชื้อโรค เช่น เชื้อรา และแมลงศัตรูข้าวต่างๆถูกทำลายไปก่อนรอบหนึ่ง
2) ให้ใช้สาร SM โดยทำการหมัก 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 หมักทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันแล้วปล่อยน้ำออกให้แห้งเพื่อให้ข้าวดีดที่เหลือขึ้น
ครั้งที่ 2 เมื่อข้าวดีดที่เหลือขึ้น ให้หมักอีกครั้งตามขั้นตอนแรก

การทำนา
นาข้าวเคมี
- นาหว่าน ให้ไถแล้วมอบทำเทือกแล้ว หว่านข้าว
- นาดำ ให้ไถแล้วมอบปล่อยน้ำเข้าจนได้ระดับแล้วดำนา
นาข้าวอินทรีย์
- นาหว่าน ให้ใส่ปุ๋ยหมัก ไถแล้วมอบทำเทือกแล้วหว่านข้าว
- นาดำ ให้ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ไถนาแล้วมอบปล่อยน้ำเข้า
จนได้ระดับ แล้วดำนา

ข้อสังเกตหลังการหมักดิน
- การไถพรวนจะง่ายขึ้นเพราะดินมีความร่วนซุยขึ้น
- ในเวลาไถมอบนา ดินจะมีลักษณะที่ลื่นขึ้น มีความนุ่ม และเนียนขึ้น
- ดินมีสาหร่ายสีเขียวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเกิดขึ้นบ่งบอกถึงการเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน


ขั้นตอนการแก้ไขดินที่เป็นกรด ( ค่า pH ต่ำกว่า 6 )

โดยการใช้สารปรับปรุงดิน SM คู่กับสารบำรุงดิน SM ในพื้นที่ 1 ไร่
1 ผสมสาร SM (จุลินทรีย์ )แบบน้ำตามขั้นตอนที่ 1 ดังนี้
1 สาร SM แบบน้ำ            20 ลิตร
2 น้ำสะอาด                  1000 ลิตร
3 กากน้ำตาล                     5 ก.ก.
2 ละลายผงสารบำรุงดิน SM 2 ก.ก.ผสมลงไปในน้ำสาร SM นำส่วนผสมทั้งหมดปล่อยลงไปในแปลงนาเพื่อแก้ไขความเป็นกรดและปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยขึ้น

ขั้นตอนการปรับปรุงดินในกรณีที่เกษตรกรตักหน้าดินออกไป
โดยการใช้สารปรับปรุงดิน SM คู่กับสารบำรุงดิน SM ในพื้นที่ 1 ไร่
1 ผสมสาร SM (จุลินทรีย์ )แบบน้ำ ตามขั้นตอนที่ 2 ดังนี้
1 สารปรับปรุงดินแบบน้ำ          20 ลิตร
2 น้ำสะอาด                        1000 ลิตร
3 กากน้ำตาล                           5 ก.ก.
2 ละลายผงสารบำรุงดิน SM 4 ก.ก.ผสมลงไปในน้ำสาร SM นำส่วนผสมทั้งหมดปล่อยลงไปในแปลงนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยขึ้นและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

การใช้สารปรับปรุงดิน SM
หลังจากฉีดยาฆ่าหญ้า 3 วัน เพื่อล้างสารเคมี และช่วยให้ข้าวไม่สะดุดการเจริญเติบโต
วิธีใช้
1 สาร SM แบบน้ำ            20 ลิตร
2 น้ำสะอาด                 1000 ลิตร
นำรายการที่ 1-2 ผสมในถังคนให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ลงในนาโดยปล่อยไปกับน้ำเวลาปล่อยน้ำเข้านา
( สำหรับนาพื้นที่ 1 ไร่ )

การใช้สารปรับปรุงดิน SM
: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ย
1) ข้าวอายุ 15 วัน หรือใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1
2) ข้าวอายุ 45 วัน หรือใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2

วิธีใช้
1) สาร SM แบบน้ำ        20 ลิตร
2) น้ำสะอาด              1000 ลิตร
นำรายการที่ 1-2 ผสมในถังคนให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ลงในนาโดยปล่อยไปกับน้ำเวลาปล่อยน้ำเข้านา
( สำหรับนาพื้นที่ 1 ไร่)ภาพ 1: พื้นที่ก่อนทำนา มีตอซังข้าว มีหญ้าขึ้นภาพ 2 : วัดค่าความเป็นกรด - ด่าง และปริมาณธาตุอาหารในดินก่อน
(pH = 6.0 ,ธาตุอาหาร = น้อยมาก)ภาพ 3 : แสดงการวัดธาตุอาหารในดิน = น้อยมากภาพ 4: ไถพรวณ เตรียมการย่อยสลายตอซังข้าว

ภาพ 5 : ปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM ลงในแปลงนา ขยาย 20 : 200 ลิตร(ขั้นตอนที่ 2)

ภาพ 6: เตรียมปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM ลงในแปลงนา

ภาพ7 : ปล่อยน้ำจุลินทรีย์ SM ลงไปให้ทั่วแปลงนา แล้วทิ้งไว 5-7 วัน


ภาพ 8 : หลังจากย่อยสลายตอซังข้าวแล้วให้ใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์ลงในแปลงนาภาพ 9 : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงให้ทั่วแปลงนา


ภาพ 10 : เติมปุ๋ยน้ำหมักปลาชีวภาพหน่อยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้มากขึ้น


ภาพ 11 : ปล่อยปุ๋ยน้ำหมักปลาให้ทั่วแปลงนา


ภาพ 12 : ปล่อยปุ๋ยน้ำหมักปลาลงไปในแปลงนา


ภาพ 13 : ไถพรวณเตรียมดำนา ด้วยเครื่องจักรกล


ภาพ 14 : ปรับหน้าดินให้มีความเสมอกัน


ภาพ 15 : ปรับหน้าดินให้มีความเสมอกัน (คาดนา)


ภาพ 16 : หลังจากปรับหน้าดินมีที่มีความเสมอกัน สังเกตุได้ว่าดินมีความลื่นมัน เพราะอุดมไปด้วยธาตุอาหาร เหมาะการแก่เพาะปลูก


ภาพ 17 : หลังจากการปรับสภาพดิน ดินพร้อมจะเพาะปลูกเรียบร้อยแล้ว


ภาพ 18 : วัดธาตุอาหารในดิน ได้ในระดับ พอดี แสดงให้เห็นว่าธาตุอาหารภายในดินมีมากพอสำหรับการเพาะปลูก


ภาพ 19 : ขณะเตรียมต้นกล้าสำหรับดำนา ในแปลงนาได้เกิดตะไคร่น้ำ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน


ภาพ 20 : สีเขียวที่ผิวน้ำคือตะไคร่น้ำแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

ภาพ 21 : เตรียมต้นกล้าสำหรับดำนา ด้วยเครื่องจักร

ภาพ 22 : ดำนาด้วยเครื่องจักรดำนา หรือ รถดำนา

ภาพ 23 : ดำนาด้วยรถดำนา ใกล้เสร็จแล้ว

ภาพ 24 : อีกสักพักก็จะดำนาเสร็จแล้ว

ภาพ 25 : ดำนาเสร็จแล้ว

ภาพ 26 : หลังจากดำนาเสร็จ 15 วัน ให้ปุ๋ยน้ำหมักปลาลงในแปลงนาเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร

ภาพ 27 : ต้นข้าวเริ่มเขียวเสมอกันแล้ว หญ้าไม่ขึ้นเลย

ภาพ 28 : ต้นข้าวเขียวขจี เขียวเสมอกัน เนื่องจากได้ธาตุอาหารที่เสมอกันทั่วแปลงนา

ภาพ 29 : ต้นข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วออกรวงมาให้เห็นแล้ว

ภาพ 30 : เม็ดข้าวเสมอกันเต็มรวง

ภาพ 31 : เดินชมแปลงนาไปเรื่อยๆ

ภาพ 32 : ข้าวเริ่มเหลือง แล้วอีกไม่นานก็สามารถเก็บเกียวได้แล้ว

ภาพ 33 : เม็ดของข้าวจะเต็มทุกเม็ด ไม่มีเม็ดข้าวรีบ

ภาพ 34 : ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว

ภาพ 35 : เกียวข้าวมาแหละ เม็ดข้าวเต็มเม็ดทุกเม็ด

ภาพ 36 : รวงข้าวยาว เม็ดเต็มทุกเม็ด ไม่มีเม็ดรีบเลย

ภาพ 37 : เม็ดข้าวสวย

ภาพ 38 : สีข้าวออกมาดู