จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา

 

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อการค้าโดย Super Microbes
การทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
1.โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียน
3.การขอใบอนุญาตต่างๆ

1.โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ประกอบด้วยโรงงานและเครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้
-โรงงาน
: โรงหมักปุ๋ยและโรงเก็บวัตถุดิบ
: โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง เช่น ชนิดผง ปั้นเม็ดหรือ อัดเม็ด                                                                                      :
: โรงเก็บปุ๋ย
: ลานตากปุ๋ย

-เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิต
: เครื่องสับ หั่น ย่อยซากพืช
: รถเครื่องจักรกลับกองปุ๋ย
: เครื่องบดปุ๋ย
: รถเครื่องตักปุ๋ย
: ถังน้ำหมัก ปั้มน้ำและหัวฉีดน้ำหมัก
: จานปั้นเม็ดปุ๋ย หรือ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
: สายพานลำเลียงวัตถุดิบหรือปุ๋ย
: เครื่องอบปุ๋ย
: เครื่องร่อนคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
: จักรเย็บกระสอบปุ๋ย
: เครื่องชั่งน้ำหนัก


2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
    2.1 การทำปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน ปุ๋ยอินทรีย์ผง ปุ๋ยปั้นเม็ด หรือ ปุ๋ยอัดเม็ด
    2.2 การส่งตัวอย่างปุ๋ยวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อการค้า
: แบบฟอร์มส่งตัวอย่างปุ๋ย
: สถานที่ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    2.3 คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทะเบียน

หลักเกณฑ์ในการยื่นขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

    1 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่ไม่เป็นของเหลว

 1. ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ( Total Nitrogen ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ำหนัก
 2. ฟอสเฟตทั้งหมด ( Total  P2O5 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  ของน้ำหนัก
 3. โพแทซทั้งหมด ( Total K2O ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  ของน้ำหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก
 4. ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง ( Organic Matter ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.0 ของน้ำหนัก
 5. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio)ไม่เกิน 20 : 1
 6. การย่อยสลายที่สมบูรณ์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
 7. ค่าการนำไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)ไม่เกิน 10 เดซิซีเมน/เมตร
 8. ปริมาณเกลือ ( NaCl) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
 9. ขนาดของปุ๋ยไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร
 10. ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 น้ำหนัก
 11. ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ของน้ำหนัก
 12. ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่น ๆ
 13. ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

     2 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่เป็นของเหลว

 1. ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ( Total Nitrogen) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก
 2. ฟอสเฟตทั้งหมด ( Total P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก
 3. โพแทซทั้งหมด ( Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของน้ำหนัก
 4. ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง ( Organic Matter) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก
 5. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไม่เกิน 20 : 1
 6. ค่าการนำไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)ไม่เกิน 10 เดซิซีเมน/เมตร
 7. ปริมาณเกลือ ( NaCl) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
 8. ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

 3 ใบอนุญาตต่างๆ
: การขอใบอนุญาตผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า (ใบ อ.ป. 1) ( ผ.ป. 3 )

การขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ผู้ใดมีความประสงค์จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า จะต้องมีใบอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2250 ถ้าไม่มีใบอนุญาต จะมีความผิดตามมาตรา 57 คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต
:  เป็นเจ้าของกิจการ และมีถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานในประเทศไทย
: ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ำหรือคล้ายคลึงกับชื่อในการประกอบพาณิชยกิจของผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ 1 ปี
: มีสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสถานที่เก็บปุ๋ย โดยการขออนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าแบบผสม หรือผลิตโดยตรง อนุญาตให้ผู้ผลิต 1 รายต่อ 1 สถานที่ผลิต ถ้าเป็นการขออนุญาตแบบแบ่งบรรจุ สามารถใช้สถานที่ผลิตของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นได้
แต่ต้องมีหลักฐานยินยอมให้ใช้สถานที่ผลิตจากผู้รับใบอนุญาตนั้นด้วย

หลักฐานประกอบการขออนุญาต
: แบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป. 1)
: เอกสารหลักฐาน

 1. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการกรณีเป็นนิติบุคคลให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหนังสีอรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตและวัตถุประสงค์
 2. สำนาทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ โดยระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจว่า “ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ “
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต
 4. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษึอาการของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สหกรณ์หรือกลุ่มต่างๆ
 5. สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ( ใบรง 4) ( ถ้ามี ) หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงสถานที่ผลิต และเก็บปุ๋ยอินทรีย์
 6. สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 7. กรณีสถานที่ผลิตปุ๋ยมีอุปกรณ์การผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต เทศบาล สำนักงานเขต ฯลฯ ) ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ
 8. ภาพถ่ายอุปกรณ์และสถานที่ผลิต
 9. แผนที่สถานที่ผลิต และสถานที่เก็บปุ๋ยอินทรีย์
 10. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนและเอกสารแสดงตน พร้อมติดอาการแสตมป์

การตรวจสอบสถานที่ผลิตและอุปกรณ์การผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาต ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการผลิตที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่
เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามและประทับตรานิติบุคคลในกรณีที่มีตราประทับ

การขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตรายระเอียดในใบอนุญาต
กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ. สถานที่ยื่นคำขอใบอนุญาตครั้งแรกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง และแนบเอกสารหลักฐานอื่นๆ ดังนี้

 1. ใบอนุญาตฉบับจริง
 2. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ผลิตหรือเก็บปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่
 3. สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมของสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห่ง ใหม่หรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานที่ผลิตหรือเก็บปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่
 4. อนุญาตให้ผลิตหรือเก็บปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่จากองค์กรท้องถิ่น(อบต เทศบาล สำนักงานเขต ฯลฯ ) ที่รับผิดชอบพื้นที่แห่งใหม่นั้น

กรณีผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าตาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอใบอนุญาตครั้งแรก พร้อมกับใบอนุญาตอนุญาตฉบับจริง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตตาย

การขอใบแทนใบอนุญาต
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ เพื่อขอใบแทนใบอนุญาต ณ สถานที่ยื่นขอใบอนุญาตครั้งแรก โดยในกรณีสูญหายให้แนบใบบันทึกรับแจ้งความของสถานีตำรวจที่รับแจ้งความนั้น
การยกเลิกใบอนุญาต
ผู้ประกอบการผู้ใดต้องการเลิกกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งการยกเลิกเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอใบอนุญาตครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ แต่ต้องก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรบตั้งแต่ 4000 – 20000 บาท โดยระบุเหตุผลที่ขอยกเลิกใบอนุญาตฯพร้อมแนบใบอนุญาตบับจริง และต้องขายปุ๋ยอินทรีย์ของตนที่เหลืออยู่ให้หมดภายใน 60 วัน นับแต่วันเลิกกิจการ

สถานที่ยื่นคำขอและขอรับใบอนุญาต
ฝ่ายปุ๋ยเคมี ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2579-5536-7

สรุป
:  ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
1 ใบคำขอ                                                                                                                      
2 เอกสาร
: ใบอนุญาตโรงงานจากอุตสาหกรรม ( ใบรง 4)
: รายการภาพถ่ายอุปกรณ์และสถานที่ผลิต
สถานที่ผลิต
1 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2 สถานที่เก็บวัตถุดิบต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
3 สถานที่หมักปุ๋ยแสดงการหมักปุ๋ย
4 ลานตากปุ๋ย
5 โรงเก็บปุ๋ยอินทรีย์
อุปกรณ์การผลิต
1 จานปั้นเม็ดปุ๋ย หรือ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
2 เครื่องบดปุ๋ย
3 ถังน้ำหมัก ปั้มน้ำและหัวฉีดน้ำหมัก
4 สายพานลำเลียงวัตถุดิบหรือปุ๋ย
5 เครื่องอบปุ๋ย
6 เครื่องร่อนคัดขนาดเม็ดปุ๋ย

 

การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์    (ใบ ท.บ.1 )
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้าหรือใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย ที่มีความประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าปุ๋ยอินทรีย์ที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 34 (5) ต้องนำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ จึงจะผลิตหรือนำเข้าปุ๋ยอินทรีย์นั้นได้
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

1 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่ไม่เป็นของเหลว
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ( Total Nitrogen ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ำหนัก
ฟอสเฟตทั้งหมด ( Total P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก
โพแทซทั้งหมด ( Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก
หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก
- ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.0 ของน้ำหนัก
- อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio)ไม่เกิน 20 : 1
-  การย่อยสลายที่สมบูรณ์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
- ค่าการนำไฟฟ้า (EC: Electrical Conductivity)ไม่เกิน 10 เดซิซีเมน/เมตร
- ปริมาณเกลือ ( NaCl )ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
- ขนาดของปุ๋ยไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร
- ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 น้ำหนัก
-ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30  ของน้ำหนัก
- ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่น ๆ
- ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
2  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่เป็นของเหลว
-  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ( Total Nitrogen ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  ของน้ำหนัก
ฟอสเฟตทั้งหมด ( Total  P2O5 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  ของน้ำหนัก
โพแทซทั้งหมด ( Total K2O ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  ของน้ำหนัก
หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5  ของน้ำหนัก
-   ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง ( Organic Matter ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนัก
-   อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio)ไม่เกิน 20 : 1
-   ค่าการนำไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)ไม่เกิน 10 เดซิซีเมน/เมตร
-   ปริมาณเกลือ ( NaCl )ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
-   ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3   ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องอยู่ในเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยกักพืช
4  ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรที่นำมาขึ้นทะเบียนและประสงค์จะนำปุ๋ยอินทรีย์นั้นไปแบ่งบรรจุให้ใช้ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์แบบเดียวกัน ได้เมื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่องในคราวเดียวกัน
5 เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์

          เอกสารหลักฐานในการขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย

: คำขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ( ท.อ. 1 )
: สำเนาใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย ( น.ป. 1 ) หรือใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
( ผ.ป. 3 )
: ตัวอย่างฉลากปุ๋ยอินทรีย์และข้อความที่แสดงในฉลาก ( ถ้ามี )
: ต้นฉบับรายงานผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรายงานผล
วิเคราะห์
: กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ผลิตโดยย่อ
: เอกสารกำกับปุ๋ยอินทรีย์ ( คำแนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วิธีใช้ อัตราการใช้ ข้อควร
ระวัง ฯลฯ ) ( ถ้ามี )
: ตัวอย่างหรือภาพถ่ายภาชนะหีบห่อบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ ( ถ้ามี )
: ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ขอขึ้นทะเบียน
: อาร์ตเวิร์ค ซึ่งเหมือนของจริง จำนวน 2 ชุด
: เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี )

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ 1 ฉบับ
ให้ใช้ได้กับปุ๋ยอินทรีย์ 1 ชื่อการค้า 1 เครื่องหมายการค้า
เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามและประทับตรานิติบุคคลในกรณีที่มีตราประทับ

             สถานที่ยื่นคำขอและรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย

  ฝ่ายปุ๋ยเคมี ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2579-5536-7

สถานที่
ฝ่ายปุ๋ยเคมี
ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน
สํานักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2579-5536-7
fertiard@hotmail.com