จำนวนผู้เข้าชมครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีสั่งซื้อ ติดต่อเรา


โครงการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนทฤษฎีใหม่

โดย Super Microbes
 

ผัก
พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนำมาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพื่อให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนำมาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงควรหันมา ทำการปลูกผักอินทรีย์ โดยนำเอาวิธีการทางชีวภาพหลากหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นการทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

     ผักใบมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นประมาณ 1 เดือน หากเกษตรกรศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างถูกวิธีและจริงจังแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ทั้งผักอินทรีย์จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สามารถจะทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมากมายและมั่นคงอีกด้วย

    ก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจลงทุนปลูกผักในโรงเรือน เกษตรกรจะต้องศึกษาหาความรู้ ดูงาน และฝึกงานจากแหล่งผลิตที่ประสบความสำเร็จก่อน ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึงการจัดการเรื่องปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติเองได้ก่อน จึงค่อยตัดสินใจลงทุนได้ และจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ลำดับความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานในการเกษตรในการปลูกผักอินทรีย์ คือ

1 ปุ๋ยอินทรีย์
: ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ด้วย
จุลินทรีย์และมีคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร เท่านั้น จึงจะเป็นปุ๋ยที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2 วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูกพิเศษ
: มีความสำคัญรองลงมา ส่วนประกอบสำคัญของวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกคือปุ๋ยอินทรีย์
และวัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูกพิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน จะทำให้กระบวนการผลิต
ราบรื่นสมบูรณ์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประหยัดเวลา
และสามารถทำผลผลิตได้หลายรอบต่อปี
3 น้ำ
: การปลูกผักต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี เพื่อที่จะสามารถทำการผลิต
ผักได้ทั้งปี
4 แสงแดด อุณหภูมิ อากาศ
: การปลูกผักในโรงเรือน จะทำให้สามารถควบคุมแสงแดดและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการ
ปลูกผักแต่ละชนิดได้ดี
5 เชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช
: การปลูกผักในโรงเรือน เป็นการป้องกันและควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างเป็น
รูปธรรม
6 สายพันธุ์พืช
: ในปัจจุบันเราสามารถเลือกซื้อหาเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกได้อย่างสะดวกสบายและมากมาย    อีกทั้งยังมีคู่มือการปลูกผักแต่ละชนิดให้ศึกษาอีกด้วย เพียงแต่เราจัดการปัจจัย 5 ข้อแรกให้ได้ก่อน ก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายอย่างแน่นอน

 

ที่มาของการปลูกผักในโรงเรือน

    เนื่องจากในปัจจุบัน ศัตรูพืชผักนั้นมีมากมายต้องใช้สารเคมีช่วยในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืช สิ่งนั้นเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่นิยมทำกัน และผลที่ได้ตามมาคือสารเคมีตกค้างในพืชผักซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต
การแก้ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ ระบบการปลูกผักในโรงเรือน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันแมลงจากภายนอก ง่ายต่อการดูแล และระบบนี้จะเป็นการปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมด ไม่ได้ใช้สารเคมีเข้าช่วยแต่อย่างใด  ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นระบบการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนทฤษฎีใหม่

ระบบการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนทฤษฎีใหม่

    คือการปลูกผักด้วยดินบนสแตนด์ในโรงเรือน เป็นระบบการผลิตผักอินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถแก้ไขปัญหาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร คือ
1 ปุ๋ย 2 ดิน 3 น้ำ 4 แสงแดด อุณหภูมิ อากาศ 5 เชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช และ6 สายพันธุ์พืชได้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถที่จะผลิตผักที่ปลอดภัยได้อย่างแท้จริง มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการที่สูง มีความสด สะอาด รสชาติหวานกรอบ และอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน รวมถึงระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาตรฐานและระบบการขนส่งที่ทำให้ผักยังมีความสดสะอาดจนถึงมือผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนยี่ทางชีวภาพทางการเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก และเพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่การเกษตรอินทรีย์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้

ระบบการปลูกผักในโรงเรือนทฤษฎีใหม่
ประกอบด้วย

  1. โรงเรือน
  2. สแตนด์ ( Stand ) กระบะปลูก
  3. ดินวัสดุปลูกพิเศษ วัสดุเพาะกล้า
  4. ปุ๋ยอินทรีย์
  5. แหล่งน้ำ ระบบน้ำ
  6. เมล็ดพันธุ์ผัก
  7. การเพาะกล้า การปลูกผัก
  8. การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช
  9. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
  10. การขนส่ง

สรุป
หากเกษตรกรศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติในเรื่องการจัดการเรื่องปุ๋ยและดินปลูกผักได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า 80 %ครับ

สนใจการปลูกผักในโรงเรือนและรายละเอียดเพิ่มเติม 089-8159559

 

พื้นที่โรงเพาะปลูก ขนาด 1 ไร่โครงสร้างของโรงเรือน